Dokumenty aplikacyjne

 

W zależności od kraju, do którego aplikujesz na praktykę komplet dokumentów może nieco się różnić. Wszelkie aktualne wymagania możesz znaleźć tutaj.

 Dokumenty dla zagranicznego pracodawcy

lp Dokument Uwagi
1 Form O (WorkOffer) a. Skan oryginału oferty.
2 Student Nominated (SN) 

a. Dokument wypełniony elektronicznie, podpisany ręcznie,

b. Pamiętaj o Reference Number (w prawym górnym rogu),

c. Profesjonalny adres e-mail, dodaj też alternatywny e-mail,

d. Wybrany termin praktyki musi się mieścić w podanym przez pracodawcę okresie,

e. Nie używaj polskich znaków,

f.  Adres wpisz w postaci oryginalnej, nie tłumacz nazwy miasta,

g. Nie wypełniaj „For official use only”.

3 Curriculum Vitae (CV)

a. Wymagane profesjonalne zdjęcie,

b. Maksymalnie dwie strony A4,

c. Aktualny numer telefonu,

d. Inne media kontaktowe, np. Skype.

4 Cover Letter (CL)

a. Wymagana oficjalna forma listu (adresat, nadawca, data, miejsce, podpis),

b. Formalny język (bez skrótów, idiomów, slangu),

c. Zalecana ilość stron: 1 strona A4,

d. Używaj poprawnych zwrotów (np. “Yours Faithfully”, “Yours Sincerely”).

5 List of Subjects (LoS)

a. Lista przedmiotów, które zakończysz do momentu rozpoczęcia praktyki,

b. Postaraj się o oficjalne tłumaczenie przedmiotów,

c. Zalecana ilość stron: 1 strona A4,

d. Nie powtarzaj nazw przedmiotów,

e. Wyszczególnij wszystkie swoje dotychczasowe projekty, praktyki w sekcji o praktykach,

f. Napisz co chciałbyś robić na praktyce.

6 Transcript of Records (ToR)*

a. Oficjalny, opieczętowany i podpisany dokument z uczelni,

b. Wymagana skala ocen,

c. W języku angielskim.

7 Language Certificate (LC) a. Wymagany na wzorze IAESTE.
8 Lists of References (LoR)*

a. W języku angielskim,

b. Każde oficjalne referencje są cenne.

9 Certificate of Enrollment (CoE)* a. W zależności od danego kraju.
10 Dodatkowe certyfikaty* a. Każde oficjalne certyfikaty są cenne.
11   Skan dokumentu tożsamości

a. Dokumentem tym jest dowód osobisty, a w przypadku wymogu wizy lub wyjazdu do państw poza Unią Europejską – paszport,

b. Dowód osobisty – skan dokumentu z obu stron; paszport – jedynie strona z danymi osobistymi.

 

Dokumenty dla Stowarzyszenia IAESTE Polska

lp Dokument Uwagi
1 Ośiadczenie dla Stowarzyszenia IAESTE Polska a. Dokument w języku polskim, wypełniony elektronicznie, ręcznie podpisany.
2 Kopia dowodu wpłaty na rzecz Stowarzyszenia IAESTE Polska

a. Dokument poświadczający dokonanie opłaty za praktykę,

b. Uznazwany jedynie przelew bankowy,

c. Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładność wypełnienia danych.

3 Kopia Form O* a. Dokument dołączony do pliku razem z powyższymi, jeżeli istnieje takie wymaganie.

Uwagi

1. Brak polskich znaków (nawet w nazwisku).

2. Nie tłumaczymy nazw własnych i adresów na język angielski.

3. Jednolitość ważnych informacji np. zwróć uwagę, aby poziom języka we wszystkich dokumentach był jednakowy.

4. Jednolite formatowanie tekstu (rodzaj czcionki np. Times New Roman 12, Calibri 11, justowanie).

5. Jednolitość dat w każdym dokumencie (format ISO: YYYY-MM-DD).

6. Podpisy: czytelny, odręczny.

7. Poprawna kolejność dokumentów (jak to podano w wymaganiach krajów).

8. Czytelne skany dokumentów.

9. Adres e-mail wszędzie taki sam.

 

Wersja elektroniczna dokumentów

Powinna być przygotowana wg następujących założeń:

  1. Dokumenty od 1 do 8 (Student Nominated, Curriculum vitae, Cover Letter, List of Subjects, Language Certificate, zaświadczenie o statusie studenta, inne dokumenty oraz ewentualne skany paszportu lub zdjęcia) muszą znajdywać się w jednym pliku PDF, w kolejności przedstawionej powyżej,

  2. Pozostałe dokumenty: Oświadczenie dla IAESTE Polska oraz dowód wpłaty należy umieścić w drugim pliku PDF,

  3. Nazwy wymienionych plików powinny być analogiczne do poniższego przykładu:

    • TR-07-233-3_Jan_Kowalski.pdf (główny plik zawierający dokumenty 1-8),

    • TR-07-233-3_Jan_Kowalski_iaeste.pdf (plik z oświadczeniem oraz dowodem wpłaty), gdzie TR-07-233-3, to numer oferty.

Przygotowane pliki powinny mieć maksymalny rozmiar 2MB. Większe pliki (do 6MB) dopuszczane są tylko dla aplikacji zawierających portfolio.

Wszystkie dokumenty powinny być dostarczone w wersji elektronicznej poprzez system iaeste.net.pl za pomocą modułu STUDENT’S PANEL.

Dodatkowo, jeśli oferta praktyki pochodzi z kraju, który wymaga wersji papierowej (Hard Copy – informacja ta powinna znajdować się na ofercie praktyki) – wydrukowane dokumenty należy dostarczyć do biura Komitetu Lokalnego na swojej macierzystej uczelni.

Za sprawdzanie dokumentów i dostarczenie ich w odpowiedniej formie odpowiedzialny jest komitet Lokalny na macierzystej uczelni kandydata na praktykę.

 

Dokumenty po praktyce 

lp Dokument Uwagi
1 Trainee’s Report a. dokument wypełniany przez studenta, który wyjechał na praktykę zagraniczną.
2 Wspomnienia z praktyki a. wspomnienia spisane przez studenta, który wyjechał za granicę.
3 Employer’s Report a. dokument wypełniany przez pracodawce, który przyjął zagranicznego praktykanta.

Wszystkie szablony i przykłady wypełnienia tutaj).